Frågor och svar

 • Hur fungerar det gröna avdraget?
Från och med 1 januari 2021 går det som privatperson att få ett avdrag på gröna investeringar. Avdraget görs direkt på fakturan efter "ROT-modell".  Läs mer hos skatteverket eller på vår sida om ekonomi. 
19,4 procent för installation av solceller
- 48,50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
- 48,50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

 • Passar mitt tak för solelproduktion?
Har du en takyta som inte vetter mot norr och som inte skuggas av träd eller andra hinder, då har du troligtvis en takyta som lämpar sig för solcellsproduktion. Vinkel på taket är optimal vid ca 45 grader men flackare tak ger endast marginellt mindre produktion och innebär en enklare montering. Även platta tak lämpar sig väl för solceller och solpanelerna kan vid behov vinklas. Kolla gärna in vår solanalys på faktasidan.   
 

 • Vilken riktning bör taket vara riktat mot?
Ju närmare sydlig riktning ditt tak har, desto högre blir solinstrålningen. Tak som har östlig eller västlig riktning ger lägre solinstrålning men ger å andra sidan mer produktion under morgon- respektive kvällstimmarna.  Takytor med nordlig riktning brukar inte användas. Se exakta siffror på vår faktasida. Taket bör inte vara skuggat på stora ytor, åtminstone inte under de viktigaste timmarna på dagen under mars-oktober.

Om ditt tak behöver läggas om är det ett bra läge att göra det samtidigt som du skaffar solceller och vi tar gärna fram en totallösning som innefattar takomläggning.


 • Lyser solen tillräckligt i Sverige?

Solstrålningen mäts i kWh/m2 och för Skåne ligger den på 950-1000 kWh/år. Det är ungefär samma strålning som i Tyskland. Se  exakta siffror på vår faktasida.  Panelerna tappar i effektivitet vid höga temperaturer så faktum är att Sveriges kalla klimat är idealiskt för solelsproduktion. Panelerna behöver inte direkt solljus utan producerar även vid molnigt väder.


 • Är solceller miljövänliga?

Det korta svaret på frågan är ja! Utsläpps- och ljudfri elproduktion är lika bra som det låter men eftersom all energiframställning gör klimatavtryck förtjänar frågan ett längre svar:

Sveriges energimix genererar mycket låga koldioxidutsläpp (runt 13 gram CO2-ekvivalenter per kWh). Solcellsanläggningar ger ett något högre koldioxidutsläpp än så (20-30 idag, troligtvis lägre inom en snar framtid). Men eftersom vår elmarknad är sammankopplad med Norden och Europa med brukar man jämföra med siffrorna för nordisk elmix (50-125). Jämför vi med europeisk elproduktion blir skillnaden än större.

De flesta solceller är gjorda på kisel, jordskorpans näst vanligaste ämne. Framställningen är relativt energikrävande och det tar cirka 2 år att solcellerna att börja tillverka mer energi än som gick åt vid tillverkningen. Eftersom hållbarheten på solcellerna är 25-30 år hinner de producera grön el i över 20 år.

Ytterligare en miljövinst med solceller är minskade överföringsförluster i elnätet då solelen konsumeras i samma byggnad som den tillverkas alternativt åker vidare till närmsta granne. 


 • Fungerar solceller på vintern?

På vintern har Sverige färre soltimmar än på sommaren så produktionen blir betydligt lägre och behovet av att köpa eller använda lagrad el blir större. Kylan i sig är inget problem utan tvärtom – solpanelerna fungerar bäst i klart och kyligare väder. Snö och regn påverkar inte produktion nämnvärt.


 • Hur stor är en vanlig anläggning?

En medelstor anläggning för en genomsnittlig villa i Sverige ligger på cirka 10 -12 kWp och kräver en takyta på 40-60 kvm. 

Man kan generellt säga att större anläggningar är mer lönsamma än små  eftersom elinstallation, ställning, frakt m.m. är närmast att betrakta som fasta kostnader och blir relativt höga på små anläggningar. 


 • Vad händer om jag sätter upp för stor anläggning?

Du får 60 öre/kWh i skattereduktion för maximalt så många kWh såld el som du köpt. Resterande överskott säljs alltså fortfarande för avtalat pris till ditt elbolag, det är bara 60-öringen som försvinner för den överskjutande delen. 

Ellagen är ändrad från 1 juli 2022 och du betraktas som mikroproducent så länge som du har en anläggning på max 63 A / 43,5 kWp.  Det finns inte någon risk för avgift från nätägaren om du säljer mer el än du köper under ett kalenderår. 


 • Hur mycket kostar det?

För villatak åt en privatperson ligger nyckelfärdig anläggning i prisintervallet 10 000-17 000 kr per installerad kW (inklusive moms och grönt avdrag). Solel Åhus AB kan erbjuda konkurrenskraftiga priser i förhållande till riktpriserna tack vare låga transportkostnader och lokala montörer/installatörer. Läs mer på vår sida som handlar om ekonomi.


 •  Hur lång är återbetalningstiden?

Det finns många parametrar för att räkna på en anläggnings återbetalningstid. Generellt kan man säga att tiderna ligger på 6-12 år. Det finns ett flertal olika verktyg att använda för att själv göra en uträkning, t.ex. Solelkalkylen från Energimyndigheten.


 • Behövs bygglov?

Oftast inte då det generella kravet på bygglov för solceller avskaffades 2018. Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område kan din kommun ändå kräva bygglov, t.ex. om: 
   - panelerna vinklas upp från befintligt tak
   - byggnaden är klassad som särskilt värdefull
   - byggnaden ligger inom försvarets skyddsvärda områden
Sammanfattningsvis är regelverket kring detta inte solklart, vi rekommenderar därför att du som fastighetsägare tar kontakt med bygglovsavdelningen på din kommun för att få närmare besked om vad som gäller för just din fastighet. För mer allmän information kan man läsa vidare hos Svensk Solenergi. 


 • Vilket underhåll krävs?

En solcellsanläggning är så gott som självgående och en bra beskrivning är "underhållsfri men inte tillsynsfri". En gång om året är det bra att se över kablar, kontakter och monteringsmaterial. För en mer djupgående kontroll erbjuder Solel Åhus en översyn som bland annat omfattar mätningar och produktionsanalys.  Kontakta oss för mer information. 

Solpanelerna rengör sig själva med hjälp av nederbörden. Skulle de mot förmodan behöva rengöras går det bra att göra med vatten och vid behov en mjuk trasa/svamp. Att utföra takarbete kring en starkströmsanläggning är inte riskfritt - var försiktig! Panelerna kan bland annat bli mycket varma under en solig dag, så eventuell rengöring måste utföras vid mulet väder.  

Växelriktaren beräknas att behöva bytas ut en gång under anläggningens livslängd. 

Ps. Glöm inte att trimma växande buskar och träd. Skugga försämrar produktionen. 


 • Vad bör jag ha koll på som fastighetsägare?

Som kund och fastighetsägare är du ansvarig för följande bitar:
- skaffa eventuella bygglov eller andra tillstånd
- ansvara för att takets konstruktion håller för den ökade vikten från solcellerna
- eventuellt informera försäkringsbolag
- tillgodose internetanslutning till anläggning (om dataöverföring önskas)
- sluta avtal med det elbolag du vill sälja din överskottsel till