Frågor och svar

 • Hur går det med ROT-avdraget?
Från och med 1 januari 2021 går det som privatperson att få ett avdrag på gröna investeringar. Avdraget görs direkt på fakturan.  Läs mer hos skatteverket
15 procent för installation av solceller
- 50 procent för installation av lagring av egenproducerad elenergi
- 50 procent för installation av laddningspunkter till elfordon.

 • Passar mitt tak för solelproduktion?
Har du en takyta som inte vetter mot norr och som inte skuggas av träd eller andra hinder, då har du troligtvis en takyta som lämpar sig för solcellsproduktion. Vinkel på taket är optimal vid ca 45 grader men flackare tak ger endast marginellt mindre produktion och innebär en enklare montering. Även platta tak lämpar sig väl för solceller och solpanelerna kan vid behov vinklas.

 • Vilken riktning bör taket vara riktat mot?
Ju närmare sydlig riktning ditt tak desto bättre men även sydost och sydväst fungerar mycket bra. Norrtak brukar inte användas. Se exakta siffror på vårt faktasida. Eftersom produktionen är högst mitt på dagen är det viktigast att inte ha skuggande hinder över taket då. Det finns dock tekniska lösningar för att komma runt de problemen.

Om ditt tak behöver läggas om är det ett bra läge att göra det samtidigt som du skaffar solceller och vi tar gärna fram en totallösning som innefattar takomläggning.

 • Lyser solen tillräckligt i Sverige?

Solstrålningen mäts i kWh/m2 och för Skåne ligger den på 950-1000 kWh/år. Det är ungefär samma strålning som i Tyskland. Se  exakta siffror på vår faktasida.  Panelerna tappar i effektivitet vid höga temperaturer så faktum är att Sveriges kalla klimat är idealiskt för solelsproduktion. Panelerna behöver inte direkt solljus utan producerar även vid molnigt väder.

 • Är solceller miljövänliga?

Det korta svaret på frågan är ja. Men all energiframställning gör förstås klimatavtryck så frågan förtjänar ett längre svar:

Sveriges energimix genererar mycket låga koldioxidutsläpp (runt 13 gram CO2-ekvivalenter per kWh). Solcellsanläggningar ger ett något högre koldioxidutsläpp än så (20-30 idag, troligtvis lägre inom en snar framtid). Men eftersom vår elmarknad är sammankopplad med Norden och Europa med brukar man jämföra med siffrorna för nordisk elmix (50-125). Jämför vi med europeisk elproduktion blir skillnaden än större.

De flesta solceller är gjorda på kisel, jordskorpans näst vanligaste ämne. Framställningen är relativt energikrävande och det tar cirka 2,5 år att solcellerna att börja tillverka mer energi än som gick åt vid tillverkningen. Eftersom hållbarheten på solcellerna är 25-30 år hinner de producera grön el i över 20 år.

Ytterligare en miljövinst med solceller är minskade överföringsförluster i elnätet då solelen konsumeras i samma byggnad som den tillverkas alternativt åker vidare till närmsta granne. 

 • Fungerar solceller på vintern?

På vintern har Sverige färre soltimmar än på sommaren så produktionen blir betydligt lägre och behovet av att köpa eller använda lagrad el blir större. Kylan i sig är inget problem, tvärtom – solpanelerna fungerar bäst i klart och kyligare väder. Snö och regn påverkar inte produktion nämnvärt.

 • Hur stor är en vanlig anläggning?

En medelstor anläggning för en genomsnittlig villa i Sverige ligger på cirka 5 kWp-10 kWp och kräver en takyta på 30-60 kvm. Det vanligaste är man försöker dimensionera anläggningen efter årsförbrukningen i hushållet så att inte produktionen överstiger årsförbrukningen, då räknas man som mikroproducent och får förmånligast villkor.

 • Hur mycket kostar det?

En anläggning på 5 kWp kostar i genomsnitt 92 500 kr och en anläggning på 10 kWp ca 180 000 kr enligt energimyndighetens siffror. Solel Åhus AB kan erbjuda konkurrenskraftiga priser i förhållande till riktpriserna tack vare låga transportkostnader och lokala montörer/installatörer. Läs mer på vår sida som handlar om ekonomi.

 •  Hur lång är återbetalningstiden?

Det finns många parametrar för att räkna på en anläggnings återbetalningstid. Generellt kan man säga att tiderna ligger på 6-12 år. Det finns ett flertal olika verktyg att använda för att själv göra en uträkning, t.ex. Solelkalkylen från Energimyndigheten.

 • Behövs bygglov?

Oftast inte då det generella kravet på bygglov för solceller avskaffades 2018. Din kommun kan dock kräva bygglov ändå, t.ex. om
   - panelerna vinklas upp från befintligt tak
   - byggnaden är klassad som särskilt värdefull och ligger inom detaljplanerat område
   - byggnaden ligger inom försvarets skyddsvärda områden
Vi rekommenderar att du som fastighetsägare tar kontakt med bygglovsavdelningen på din kommun för att få närmare besked. 

 • Vilket underhåll krävs?

En solcellsanläggning är så gott som självgående. En gång om året är det bra att se över kablar, kontakter och monteringsmaterial. Solpanelerna rengör sig själva med hjälp av nederbörden. Skulle de ändå behöva rengöras går det bra att göra med vatten och vid behov en mjuk trasa/svamp. Eftersom panelerna blir varma under produktion får du rengöra när det är mulet väder.  

Växelriktaren behöver i genomsnitt bytas ut en gång under anläggningens livslängd. 

Sist men inte minst - trimma växande buskar och träd. Skugga försämrar produktionen.